KALKULATOR CEN

Skorzystaj z prostego kalkulatora
aby poznać cenę komina systemowego

Komin ceramiczny
Komin stalowy

Co to jest pożar sadzy?

Sadza powstaje jako produkt uboczny spalania, w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego jak np. mokrego drewna, węgla, śmieci oraz odpadów komunalnych. Znajdująca się we wznoszonym ją dymie, osiada i gromadzi się na wewnętrznych powierzchniach przewodu dymowego komina. Najwięcej gromadzi się jej w miejscach, gdzie jest niższa temperatura na długości komina, czyli przeważnie w części przechodzącej przez nieużytkowe poddasze, albo w części wystającej ponad dach, gdzie komin jest nieocieplony.

Sadza jest materiałem łatwopalnym i przy zbyt długim nie czyszczeniu lub niedokładnym czyszczeniu przewodów kominowych, bardzo często dochodzi do jej zapalenia.

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania. W niektórych przypadkach z komina dobywają się płomienie ognia, strzelają z niego iskry ognia oraz gęsty, ciemny dym. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować pęknięcia i nieszczelności w przewodzie kominowym. Wysoka temperatura lub ogień wydobywający się z szczelin komina może doprowadzić do zapalenia się materiałów otaczających przewód kominowy. Przez pęknięcia do pomieszczeń mieszkalnych może dostać się również dym oraz dwutlenek węgla.
Dla bezpieczeństwa eksploatacji, właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków ogrzewanych paliwem stałym powinni przeprowadzać okresowe czyszczenie przewodów dymowych, co najmniej raz na trzy miesiące. Reguluje to ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczące terminów obowiązkowych przeglądów oraz bardziej szczegółowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw 2010 nr 109 poz. 719) dotyczące czyszczenia.
Cytując: Rozdział 7 – Instalacje i urządzenia techniczne
§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego. (….)
Warto też przestrzec osoby, które chcą samodzielnie pozbyć się sadzy z komina poprzez jej podpalenie. Jest to surowo wzbronione i bardzo niebezpieczne działanie, gdyż nawet niewielka ilość płynów łatwopalnych może spowodować wybuch sadzy, a w konsekwencji poważne straty, a nawet śmierć użytkownika komina.

0